Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn in brief

Video clips of Miss Universe 2008 best candidates.

Hình ảnh
There's a collection showing some best candidates list , video clips by personally with their votes.